Statut

STATUT
SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

 

Rozdział I

Nazwa , siedziba , teren działania, charakter prawny.

 • 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego„ – w skrócie „SZS WWM” i zwane jest dalej „Związkiem”.

 • 2

Terenem działania Związku jest m.st. Warszawa i Województwo Mazowieckie, a siedzibą Związku jest m.st. Warszawa.

 • 3
 1. SZS WWM jest związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej uczniów, nauczycieli, rodziców i innych osób działających na rzecz kultury fizycznej i posiada osobowość prawną.
 2. Związek działa zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, Ustawą o sporcie, Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz statutem.
 • 4
 1. Związek jest członkiem Krajowego Szkolnego Związku Sportowego.
 2. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji kultury fizycznej.
 • 5

Związek używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 • 6

Związek opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków. Może też zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i środki działania.

 • 7

Celem Związku jest:

 1. Krzewienie kultury fizycznej i zdrowotnej oraz edukacji ekologicznej poprzez sport wśród swoich członków.
 2. Rozwijanie zainteresowań sportowych młodzieży szkolnej.
 3. Realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej zleconych przez władze państwowe i samorządowe oraz zadań wynikających z przynależności do Krajowego Szkolnego Związku Sportowego.
 4. Wychowywanie dzieci i młodzieży na zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych i prawych obywateli.
 • 8

Związek realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego:

 1. Tworzenie warunków organizacyjnych do szkolenia młodzieży utalentowanej sportowo.
 2. Rozwijanie sieci szkolnych i międzyszkolnych klubów sportowych.
 3. Szkolenie młodzieżowych organizatorów sportu i młodzieżowych sędziów sportowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 4. Organizowanie imprez i zawodów sportowych.
 5. Doskonalenie i szkolenie działaczy dla potrzeb sportu szkolnego.
 6. Organizowanie obozów szkoleniowych dla młodzieży szkolnej.
 7. Podejmowanie działań na rzecz modernizacji i rozbudowy szkolnych urządzeń i obiektów sportowych.
 8. Nawiązywanie i organizacja wymiany międzynarodowej dzieci młodzieży oraz osób dorosłych.
 9. Organizowanie konkursów o tematyce sportowej, działanie na rzecz rozwijania i wzbogacania urządzeń i obiektów sportowych.
 10. Organizowanie wypoczynku w tym obozów sportowych dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych.
 11. Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami w dziedzinie kultury fizycznej i zdrowotnej młodzieży szkolnej.
 12. Aktywizowanie osób dorosłych do działań na rzecz realizacji zadań statutowych Związku.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 • 9

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych
 • 10

 

Członkami zwyczajnymi Związku mogą być:
1. Międzyszkolne, Szkolne i Uczniowskie Kluby Sportowe będące zarejestrowanymi stowarzyszeniami i posiadające z tego tytułu osobowość prawną.
2. Powiatowe Szkolne Związki Sportowe posiadające osobowość prawną 3.Dzielnicowe Szkolne Związki Sportowe posiadające osobowość prawną; po złożeniu deklaracji członkowskiej i przyjęciu uchwałą Zarządu.

 • 11

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna popierająca i wspomagająca finansowo realizację celów i zadań statutowych Związku.

 • 12

Osobom szczególnie zasłużonym w rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży może być nadana godność Członka Honorowego Związku.
2. Godność Członka Honorowego Związku nadaje Zjazd Delegatów.
3. Prezesowi Związku za wybitne wszechstronne osiągnięcia, może być nadany Tytuł Honorowego Prezesa Szkolnego Związku Sportowego. Honorowy Prezes ma prawo dożywotnio używać tytułu i uczestniczyć z głosem doradczym w pracach Zarządu.
4. Tytuł Honorowego Prezesa Związku nadaje Zjazd Delegatów.

 • 13

Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:

 1. Uczestniczenia poprzez swoich delegatów w Wojewódzkim Zjeździe Delegatów SZS WWM z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.
 2. Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku.
 3. Otrzymywania od władz Związku pomocy i poparcia w zakresie swojej działalności statutowej.
 4. Uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Związek.
 • 14

Członkowie wspierający mają wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Wojewódzkim Zjeździe Delegatów.

 • 15

Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Wojewódzkim Zjeździe Delegatów.

 • 16

Do obowiązków członka należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu Związku, regulaminów i uchwał Związku.
 2. Aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych.
 3. Czynne uczestnictwo w życiu sportowym i organizacyjnym Związku.
 4. Regularne opłacanie składek członkowskich w przypadku członków zwyczajnych bądź wywiązywania się z zadeklarowanych na rzecz Związku świadczeń w przypadku członków wspierających . Obowiązek ten nie dotyczy członków honorowych.
 • 17
 1. Członkostwo ustaje wskutek:

1/ Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Związku.

2/ Wykluczenia uchwałą Związku za nieprzestrzeganie statutu i uchwał władz Związku, w tym za zaleganie z opłacaniem składek członkowskich za okres co najmniej 6 miesięcy, po uprzednim wezwaniu do ich uiszczenia.

3/ Rozwiązania się Związku.

4/ Utraty osobowości prawnej przez członka Związku.

5/ Śmierci członka wspierającego będącego osobą fizyczną.

 1. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członkowi przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem . Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu i jest ono rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów. Do czasu rozpoznania odwołania członek składający odwołanie jest zawieszony w swoich prawach wynikających z członkostwa w Związku.
 2. O pozbawieniu członkostwa honorowego decyduje Wojewódzki Zjazd Delegatów.
 • 18

Członkom za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywność w krzewieniu kultury fizycznej, za osiągnięcia sportowe i wychowawcze przyznawane są następujące wyróżnienia i nagrody przyznawane przez Zarząd Związku:

 1. Pochwały ustne lub pisemne.
 2. Nagrody
 3. Dyplomy i odznaki honorowe
 • 19
 1. W stosunku do członków zwyczajnych za naruszenie postanowień statutu lub uchwał władz Związku stosowane są następujące kary:

1/ Upomnienie ustne

2/ Upomnienie pisemne

3/ Pozbawienie uchwałą Zarządu członkostwa przez wykluczenie

 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu, jest ono rozpoznawane na najbliższym posiedzeniu Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.

 

Rozdział IV

Władze Związku

 • 20
 1. Władzami Związku są

1/ Wojewódzki Zjazd Delegatów

2/ Zarząd i Prezydium

3/ Komisja Rewizyjna

 1. Kadencja władz trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.
 2. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej – uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków danego organu uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwały Wojewódzkiego Zjazdu delegatów zapadają w sposób określony w ust. 3 w pierwszym terminie, w drugim terminie zaś bez względu na liczbę obecnych członków (o ile drugi termin był podany w zawiadomieniu).
 4. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji – organowi, w którego składzie powstał wakat przysługuje prawo uzupełnienia swojego składu w drodze kooptacji z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków danego organu pochodzących w wyboru.
 • 21

Wojewódzki Zjazd Delegatów.

 1. Wojewódzki Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Zwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd raz na cztery lata jako sprawozdawczo-wyborczy, natomiast w połowie kadencji – jako Zjazd delegatów o charakterze sprawozdawczym.
 3. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Zarząd zwołuje:

1/ Z własnej inicjatywy

2/ Na wniosek Komisji Rewizyjnej

3/ Na wniosek co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych Związku.

 1. W przypadku bezczynności Zarządu Nadzwyczajny Zjazd Delegatów. może zwołać Komisja Rewizyjna.
 2. Nadzwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów zwoływany jest w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
 3. O terminie , miejscu i porządku obrad Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Zarząd zawiadamia członków nie później niż na dwa tygodnie przed Zjazdem pisemnie

– listem poleconym albo za pośrednictwem poczty e-mail, o ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania, wskazując jednocześnie do wiadomości Zarządu swój adres e-mail.

 1. W Wojewódzkim Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym delegaci

członków zwyczajnych Związku ustanawiani w oparciu o ich statuty.

 1. Szczegółowe zasady wyboru delegatów ustala Zarząd Związku w ordynacji wyborczej.
 2. Czas trwania kadencji delegata na Wojewódzki Zjazd Delegatów ustala się na 4 lata.
 3. Z głosem doradczym w Wojewódzkim Zjeździe Delegatów mogą brać udział:

1/ Członkowie władz Związku, którzy nie zostali wybrani delegatami oraz członkowie honorowi i wspierający.

2/ Osoby zaproszone przez Zarząd.

 • 22

Do kompetencji Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów należy:

 1. Uchwalanie kierunków działalności programowej Związku.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej spośród delegatów, oraz delegatów na walne zebrania delegatów organizacji związkowych, do których Związek przynależy.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Związku.
 7. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Związku.
 • 23

Zarząd.

 1. Zarząd składa się z 9-16 członków wybranych przez Wojewódzki Zjazd Delegatów.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w składzie 5-9 osób, w tym prezesa , 1-2 wiceprezesów.
 3. Skład liczbowy Zarządu na każdą kadencję w ramach wyznaczonych statutem ustala każdorazowo Wojewódzki Zjazd Delegatów przed dokonaniem wyboru członków Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku, natomiast posiedzenia Prezydium w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego kompetencje określone w § 24 pkt 1, 2,3,4,6 posiada Prezydium, które sporządza projekt rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Związku i przedstawia go do zatwierdzenia Zarządowi.
 • 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizowanie programu działania Związku.
 2. Reprezentowanie Związku na zewnątrz i występowanie w jego imieniu.
 3. Wykonywanie uchwał Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.
 4. Kierowanie bieżącą działalnością Związku.
 5. Uchwalanie budżetu.
 6. Realizowanie budżetu.
 7. Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających.
 8. Wnioskowanie na Wojewódzkim Zjeździe Delegatów o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego.
 9. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium.
 10. Powoływanie doradczych komisji i zespołów o charakterze stałym i okresowym oraz uchwalanie regulaminów ich działania.
 11. Składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.
 12. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku, z zastrzeżeniem § 31.
 13. Przyznawanie wyróżnień oraz nakładanie kar przewidzianych statutem.
 14. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego Związku sporządzonego jako projekt przez Prezydium.
 • 25

Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Związku, które wykonuje obsługę administracyjną Zarządu.

 • 26

Biurem Związku kieruje prezes SZSWWM – dyrektor biura wybrany przez Zarząd.

 • 27

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku.
 2. Komisja składa się z 3-7 członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Skład liczbowy Komisji Rewizyjnej na każdą kadencję w ramach wyznaczonych statutem ustala każdorazowo Wojewódzki Zjazd Delegatów.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i Prezydium z głosem doradczym.
 • 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Prowadzenie bieżących i rocznych kontroli działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i gospodarczej.
 2. Występowanie do Zarządu i Prezydium z wnioskami z kontroli i żądanie wyjaśnień.
 3. Składanie Wojewódzkiemu Zjazdowi Delegatów sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze.

 • 29
 1. Na majątek Związku składają się: ruchomości, nieruchomości, fundusze (w tym wpływy ze składek członkowskich), dotacje, darowizny oraz dochody z działalności gospodarczej.
 2. Wpłaty z tytułu zawodów i imprez sportowych organizowanych przez Związek stanowią przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 • 30
 1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Związku, w tym w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym prezesa Związku.
 2. Dla ważności umów, oświadczeń woli, pism i innych zobowiązań do kwoty 10 000 zł wystarczający jest podpis prezesa Związku.
 • 31

Do aktu zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwała Zarządu zatwierdzona przez Wojewódzki Zjazd Delegatów.

 • 32
 1. Związek może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Związku jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej ze Statutu.
 4. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej, jej rodzaju oraz formie, podejmuje Zarząd .

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku.

 • 33

Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały, przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów delegatów Zjazdu Delegatów przy obecności w I terminie co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania i w II terminie bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. i wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

 • 34
 1. Rozwiązanie się Związku następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów delegatów Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała powinna określać tryb likwidacji Związku oraz przeznaczenie jego majątku, w braku odmiennej uchwały likwidatorami zostają członkowie ostatniego Zarządu Związku.
 3. Po zakończeniu likwidacji likwidator zgłasza Sądowi wniosek o wykreślenie Związku z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

Zatwierdzony Uchwałą VI Wojewódzkiego

Zjazdu Delegatów SZS WWM

w dniu 1.10.2021 r.