Nasze akcje

Warszawska Olimpiada Młodzieży- edycja szkolna

Warszawska Olimpiada Młodzieży jest corocznym przedsięwzięciem z wieloletnią tradycją, kierowanym przez Szkolny Związek Sportowy a finansowanym przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.
W zawodach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu miasta prawo startu mają mistrzowie dzielnic Warszawy wyłonieni w bezpośrednich zawodach międzyszkolnych w dzielnicy.

Główne cele Olimpiady to:

 • aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych stanowiących kontynuację celów i zadań ogólnego wychowania fizycznego i zdrowotnego
 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • ocena pracy szkolnych i uczniowskich klubów sportowych oraz szkół
 • wyłonienie szkół reprezentujących Warszawę w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

W zawodach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej mają prawo uczestniczyć mistrzowie poszczególnych rejonów rozgrywkowych, za wyjątkiem Warszawy, Radomia i organizatora, który otrzymuje dodatkowe, dwunaste miejsce w zawodach finałowych. Celami zawodów są:

 • aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych stanowiących kontynuację celów i zadań ogólnego wychowania fizycznego i zdrowotnego
 • przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno – sportowych oraz imprezach i zawodach sportowych
 • tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach sportu
 • popularyzacja i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci
 • Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej finansowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Zarząd Główny SZS ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Międzynarodowa Sportowa Wymiana Młodzieży

Od 1992 roku prowadzona jest wymiana polsko niemiecka na mocy porozumienia podpisanego pomiędzy Szkolnym Związkiem Sportowym Warszawy i Województwa Mazowieckiego, Sportjugend Nadrenii Wesfalii oraz Biurem Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.
Wymiana finansowana jest ze środków m.st. Warszawy.
Cele wymiany :

 • umożliwienie osobistego spotkania młodzieży polskiej i niemieckiej
 • poznanie kultury i obyczajów poszczególnych Państw
 • uświadomienie młodym ludziom , współodpowiedzialności za pokój i demokrację
 • motywowanie młodych ludzi do budowy Europy zgodnie z zasadami wolności i demokracji
 • wymiana doświadczeń zawodowych ludzi zaangażowanych w pracę z młodzieżą.

Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej "Zmieniam postawę ciała aktywnie kiedy do sportu podchodzę pozytywnie

Projekt „Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie” -zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej poprzez realizację dodatkowych rekreacyjno-sportowych ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń korekcyjnych i kompensacyjnych ma zachęcać dzieci i młodzież do regularnej aktywności fizycznej, jak również kształtować podstawowe nawyki ruchowe związane z prawidłową postawą ciała.

Zadania korekcyjno-kompensacyjne są bardzo ważną wartością dodaną programu ze względu m.in. na brak obligatoryjnych i powszechnych zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkołach podstawowych.

Główne cele zadania:

 • korygowanie i przeciwdziałanie utrwalaniu zaburzeń statyki ciała;
 • wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motorycznym;
 • zapobieganie powstawaniu zaburzeń statyki ciała oraz wyrównywanie niedoboru ruchu dzieci z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju, które ograniczają ich udział w obowiązujących zajęciach wychowania fizycznego;
 • harmonijny rozwój morfofunkcjonalny organizmu uczniów poprzez dobór środków stymulujących i korygujących proces rozwoju i funkcjonowania układów: ruchowego, sercowo-naczyniowego, oddechowego, nerwowego i innych,
 • wszechstronny rozwój sprawności motorycznej – kondycyjnej i koordynacyjnej oraz sprawności kręgosłupa i mięśni brzucha,
 • wyposażenie uczestników programu w zasób umiejętności ruchowych umożliwiających uczestnictwo w różnych formach aktywności: utylitarno-zdrowotnej, rekreacyjnej i sportowej,
 • kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez systematyczną aktywność fizyczną,
 • nauka bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach ruchowych,
  kształtowanie pozytywnych postaw do konsekwentnej aktywności fizycznej,
 • kształtowanie właściwych postaw osobowościowych – odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka,
  rozwijanie nawyku prawidłowej postawy ciała,
 • zapobieganie i korygowanie zaburzeń statyki ciała oraz przeciwdziałanie ich utrwalaniu i pogłębianiu się,
 • kompensowanie zaburzeń w rozwoju motorycznym,
 • wyrównywanie niedoboru ruchu u dzieci

Szkolenie Młodzieżowych Sędziów Sportowych

Cel główny:
Przygotowanie 3-tysięcznej grupy młodzieży z 16 województw do organizacji i sędziowania
zawodów sportowych organizowanych w ramach Współzawodnictwa Sportowego Dzieci
i Młodzieży Szkolnej;

Cele szczegółowe:
a) Nabycie przez uczestników przedsięwzięcia umiejętności samodzielnego organizowania wydarzeń
o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży.
b) Merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników przedsięwzięcia do pełnienia funkcji
młodzieżowego sędziego sportowego w wybranej dyscyplinie sportu.
c) Zmobilizowanie młodzieży do podjęcia działalności na rzecz upowszechniania aktywności
fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
d) Nawiązanie bliższej współpracy z OZS i zwiększenie liczby potencjalnych, przyszłych sędziów
poszczególnych dyscyplin sportowych.
e) Wzmocnienie roli kadry pedagogicznej, umożliwienie wymiany doświadczeń i rozwoju
personalnych kompetencji zawodowych.

Szkolenie Młodzieżowych Organizatorów Sportu

1.1. Cel główny:
Przygotowanie 4,5 – tysięcznej grupy młodzieży z 16 województw do pomocy przy organizacji
imprez odbywających się w ramach Współzawodnictwa Sportowego Dzieci
i Młodzieży Szkolnej.
1.2. Cele szczegółowe:
a) Zdobycie przez uczestników przedsięwzięcia wiedzy dotyczącej potrzeb człowieka
w zakresie aktywności fizycznej i sportowej oraz sposobów ich zaspokajania.
b) Nabycie przez uczestników przedsięwzięcia umiejętności samodzielnego organizowania
wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży.
c) Merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników przedsięwzięcia do pełnienia roli
młodzieżowego organizatora sportu.
d) Zmobilizowanie młodzieży do podjęcia działalności na rzecz upowszechniania aktywności
fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
e) Wzmocnienie roli kadry pedagogicznej, umożliwienie wymiany doświadczeń i rozwoju
personalnych kompetencji zawodowych.

„Ok.RUCH” – pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dziewcząt ze szkół ponadpodstawowych oraz klas 7-8 szkół podstawowych w 2023