Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Informacja dla uczniów, rodziców, opiekunów, nauczycieli i pracowników

1.
Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie 03-481 ul.

Szanajcy 17/19 zwany dalej SZSWWWM , jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

2.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Związku oraz wszelkich innych czynności pozwalających spełnić obowiązek wynikających z przepisów prawa.

3.
Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

– osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarza

nie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4.
Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5.
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów,

firmy archiwizujące dokumenty.

6.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres

wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź, gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

7.
SZSWWM nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

8.
Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

9.
Gdy uzna Pan/Pani, iż SZSWWM, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

10.
Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne

11.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowany.