Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego , 03-481 Warszawa ul. Szanajcy 17/19 (zwany dalej „Administratorem” lub „SZSWWM”).

2.

Przekazanie danych osobowych przez uczestnika / zawodnika / nauczyciela / opiekuna Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w projektach realizowanych przez administratora.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3.

Warunkiem uczestnictwa w projektach realizowanych przez administratora jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zawodnika, nauczyciela lub opiekuna, w tym do ich udostępnienia przez „SZSWWM” , w celu zamieszczania wyników zawodów zestawień z projektów oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez „SZSWWM” . Ponadto, warunkiem uczestnictwa w projektach realizowanych przez Administratora jest wyrażenie zgody na

gromadzenie danych uczestnika / zawodnika / nauczyciela lub opiekuna, do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika / zawodnika / nauczyciela / opiekuna, utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

4.

Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom, które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i realizacja zadań w ramach realizacji projektów, lubna rzecz których realizowane jest zadanie wyłącznie w zakresie niezbędnym do

realizacji tych projektów.

 

5.

Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez uczestnika / zawodnika / nauczyciela / opiekuna zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia uczestnikom/zawodnikom/nauczycielom/opiekunom,

realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6.

Administrator przetwarza dane osobowe uczestnika / zawodnika / nauczyciela / opiekuna, w celach wysyłania uczestnikom / nauczycielom / opiekunom, za pomocą e-maili oraz SMSów informacji o aktualnym przebiegu realizacji projektu, rozliczeń w tym PIT-ów, promocji projektów realizowanych przez Administratora, realizacji innych projektów oraz organizacji imprez przez Organizatora jedynie za zgodą nauczyciela / prawnego opiekuna / uczestnika projektów (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zgłaszania oraz podpisywanie stosownych oświadczeń i zgód na udział w projektach ).

7.

Administrator zapewnia, że dane związane z procesem rozliczeń tj.

numery oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.